Kaum Buruh*

Oleh: Hadi Doldipa

https://duddy.web.id/kemerdekaan-berpikir-dalam-teks-teks-lama-sora-merdika/

Dulur-dulur mereun pada nyaho kana ieu kalimah anu tilu, paribasa karuhun urang nya éta: Adagang, adigung, jeung adiguna.

  1. Adagang, hartina uncal. Ari uncal, rasana eweuh deui sato anu pangkasepna lian ti manehna, alus tanduk jeung pangtarikna lumpat, najan dina jurang nu rumpil oge; eta silib kana lampahna kaum kuno, jeung kaum reactie (reaksioner) nu ngahalang-halang kamajuan rahayat Hindia.
  2. Adigung, hartina esti (gajah). Rasana gede luhur, moal aya nu ngungkulan ti sasama sato; eta silib kana lalampahna menak anu henteu nilik ka handap jeung luhur. Ari ngomong songong atawa kasawarehna priyayi B. B (Binnenlandsche Bestuur/aparatur pemerintah Hindia Belanda) anu henteu ngimankeun kana unina artikel 55 jeung 108 R. R.
  3. Adiguna, hartina oray. Ari rasana oray tea, saha bae nu deukeut jeung nu wani, kajeun sato gede jeung luhur, tangtu dipacok. Lamun geus keuna ku peurahna, geus montong ngandeulkeun hirup deui; eta silib kana lampahna kapitalisme, anu sok nyeuseupan getihna rahayat Hindia. Manehna henteu boga kasieun sanajan ku raja oge. Jeung lamun geus aya kapitalis–anu jahat tea–geus tangtu hirupna rahayat aya dina tindesan. Sok maehkeun kahirupan si leutik.

Kusabab eta urang teu kudu heran. Paingan teuing ayeuna keur meujeuhna perang rame antara rahayat jeung kaum reaksioner. Kaum buruh jeung kaum kapitalis, dibuktikeun ku ngadegna bond-bond (serikat-serikat, tina basa Belanda) ti kaum buruh di Fabriek Fabriek jst. Kitu deui surat-surat kabar, pinuh ku carita pertandingan kaum buruh jeung kaum kapitalis.

Nu maca meureun geus ngamaklum. Kapitalis teh rupana teu daek ngelehan maneh ka si buruh, tapi rek teterusan ngarah kauntunganana. Eta hal kabuktian ku perlawanan wakil kapitalis di Volksraad (lembaga sekelas Dewan Perwakilan Rakyat). Di dinya, manehna henteu ngaku kana kasarakahananna, malah anggeur nuduhkeun jasana ka pamarentah, nya eta kauntungan-kauntungan. Pamarentah ti pihak kapitalis.

Awas! Dulur-dulur, ingetkeun sing bener, musuh urang teh lain leutik-leutik, tapi BUTA GERENJIL nu leuwih gede jeung boga benteng nu kuat. Ari kaum buruh lamun perang ditaranjang, lapar jeung teu boga benteng nu kuat. Lian ti eta urang kudu ngarti yen, salilana kapitalis ngarep-ngarep kana pecahna karukunan si buruh.

Lamun kakuatan si buruh ngurangan, nya di dinya surakna BUTA GERENJIL teh. Tapi lamun urang rek terus ngalawan, montong nenjo kenca-katuhu. Naon nu dipimaksud, ulah eureun-eureun ikhtiar. Terus bergerak jeung nembongkeun sihung. Tapi lamun katenjona teu boga hate nu tetep, geus tangtu pamenta si buruh ditolak; jeung deuih, kapitalis nyieun daya upaya supaya si buruh mundur tina karepna, geus kitu kapitalis teh teu sieuneun ku kumpulan si buruh. Si buruh tinggal salilana ditindes dijieun budak beulian.

Dulur! Ingetkeun pakarang si buruh, euweuh deui ngan katetepan hate, kawanian dibeungkeut ku karukunan.

Ari si buruh ngamusuhan kapitalis jahat, ngan saukur ngarebut kahirupan, anu sakadar tatamba lapar. Ari kapitalis ngamusuh ka si buruh, keur nambah kabeungharanana. Ibaratna leuwih murah mayar buruhna, makin beuki tambah kabeungharanana. Ku eta hal, tetela musuh teh lain lalaworakeuneun. Jelema lapar dimusuhan ku nu hayang tambah kabeungharan, geus tangtu lamun si buruh teu boga hate nu tetep, wani jeung rukun, salilana moal bisa aya kamenangan.

Dulur! Dulur ingetkeun deui papatahna Tuan Corneille anu unina kieu: A vaincre sans peril, on triomphe sans gloire (Een overwinning zonder gevaar is roemloos), hartina: hiji kamenangan anu dipigawe tanpa ngalanggar bahaya, eweuh kahormatanana.

Naha henteu peurih hate, naha henteu panas lamun dirasakeun? Kapitalis teu daek nambah kauntungan si buruh, sabab sieun ngurangan kabeungharanana. Jadi bagian anu pangleutikna ti kapitalis (tanaga buruh), leuwih dihargakeun tibatan nyawana si buruh. Kumaha pikiran dulur-dulur, penghinaan nu dikeunakeun ka si buruh? Kaayaan ieu lain matak mamanas? Buat ngaleungitkeun kaayaan kieu, urang kudu ngarebut hak-hak urang rahayat Hindia; lamun salilana tacan aya aturan robahan keur nagara, geus tangtu moal bisa nitah balik BUTA GERENJIL.

Ayeuna BUTA GERENJIL bisa keneh ngalawan ku Vrv. Dina waktu ieu masih laluwasa, buat mayar buruhna ku sakarepna sorangan. Malah asal jalmana daekeun, manehna bisa ngagawekeun saperti ka munding; nu nulis geus nyebutkeun, jelema (buruh) dimusuhan ku nu hayang tambah beunghar (kapitalis). Ayeuna coba dulur-dulur pikir saha nu butuh? Tapi lamun ngingetkeun kana kamanusiaan nu kudu hirup babarengan, teu kudu kitu. Ieu kabeh katarik tina hawekna. Jelema hawek geus ngalanggar katartiban umum, di mana dijagana ku pamarentah?

Heeeee Pamarentah Hindia! Dengekeun ceurikna rahayat Hindia! Pamarentah ulah cicing-cicing bae, kudu inget, anjeun hirup teh ti rahayat Hindia! Lamun pamarentah cicing bae, bisa jadi loba rahayatna nu paeh kalaparan enz (?), lamun geus kajadian kitu, saha nu era ku karajaan sejen? Pamarentah kudu inget kana ieu paribasa: Vox pupuli vox dei, hartina: sorana rahayat eta sora Allah.

Lamun pamarentah arek ngajaga katertiban umum, cik atuh jieun Arbeidswet (undang-undang buruh). Geura ngayakeun hakim pamisah jeung Commissie van Onderzoek. Kitu deui menta diizinan ngadegkeun Raad van Arbeiders jeung Raad van State.

Lamun geus lengkep sakumaha anu disebut bieu, urang kakara bisa ngusir BUTA GERENJIL, tina gemgeman rahayat Hindia.

Kusabab eta hiyap kadieu dulur-dulur! Geura teangan eta kamerdikaan! Kudu babarengan jalankeun. Ulah bond di luhur gunung. Sanajan dina sungut SINGA, mun aya, eta kamerdikaan kudu dijalankeun.

Wasalam nu ngagowak.

*Artikel ini diambil dari media Sora Merdika, edisi 17, 12 Agustus 1920. Ditulis ulang secara serampangan. Pengubahan hanya berada pada ejaan dan tata bahasa agar memudahkan pembaca. Artikel ini sengaja tidak diterjemahkan demi menjaga orisinalitas ide dari si penulis.

Advertisements

One thought on “Kaum Buruh*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.